เอกสารประชาสัมพันธ์
" แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ๒๕๖๑ "
"ยุทธศาสตร์แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ที่มีความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ของชาติ ๒๐ ปี "  
"แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑"  
" แบบ ทน6. แบบฟอร์มยืนยันข้อเสนอโครงการทำนุฯ 2562 "  
" แบบ KS-62 แบบฟอร์มยืนยันรายละเอียดงบประมาณโครงการทำนุฯ "

DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 055-961202-3 , 055-961148
งานวิจัยสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 055-961204 - 6
หน่วยสนับสนุน 055-961203 , 055-961208 , 055-961143
fax. 055-961148

รูปภาพ https://goo.gl/DiV9bD