"เอกสารประกอบการพิจารณาร่างแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม"  

รายงานประจำปี 2560 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เข้าสู่หน้าหลัก

DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 055-961202-3 , 055-961148
งานวิจัยสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 055-961204 - 6
หน่วยสนับสนุน 055-961203 , 055-961208 , 055-961143
fax. 055-961148