ลำดับหนังสือ
ชื่อหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง

คำสำคัญ

1
"เบิ่งฮูป - แต้มคำ" : Photo - Poem ขอนแก่น : คลังนานาธรรม จำกัด
การเดินทาง - - ภาพ
2
"เมืองสุโขทัยนี้ดี" กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ
โบราณวัตถุ - - สุโขทัย
3
"เรือนชนบท" เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ
เรือนไทย (ภาคเหนือ)
4
100 ปี ธนบัตรไทย 2445 - 2545 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จำกัด
ธนบัตร - - ไทย - - ประวัติ
5
100 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป พ.ศ.2440-2540 = The Commemoration of 100th Anniversary of His Majesty King Chulalongkorn กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453
6
400 ปี แห่งการสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ.2148-2548) พิษณุโลก : วัดพระศรีรีตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ, 2094-2148
7
60 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485-2545 กรุงเทพฯ : สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
ธนาคารแห่งประเทศไทย
8
72 พรรษา มหาราชินี พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
9
all about creative textiles Oxford : Oxford University Press
Textiles design
10
Arts and crafts of thailand Bangkok :Asia Books
Decorative arts - - Thailand
11
Burmese Design Through Drawings / U Aye Myint Edited by Sone Simatrang ; Translated by U Thanoe Bangkok : Silpakorn University
วรรณกรรมไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
12
Lan Na Textiles ; Yuan Lue Lao 4 ed. Bangkok : The Center for the Promotion of Arts and Culture. Chiang Mai University
Textile Fabrics - - Thailand, Northern
13
Notes on the Inter-Ethnic Relation in History : with Special Reference to Mon-Khmer Peoples in Southern LAOS : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร
Mon-Khmer (Southern LAOS Peoples) - - Ethnic Relation
14
passport to suvannaphoum ; Textile กรุงเทพฯ ; Anuchit-Sap-A nant Co.,Ltd.
Guide to Bangkok, Northern Thailand Guide to Bandkok, Northern Thailand & Laos
15
Passport to Suvannaphoum ; Textile Bangkok : Anuchit-Sap-A nant Co., Ltd.
Traval - - Guidebooks
16
Passport to Suvannaphoum ; The Journey of Textile and the Lines of Silk Bangkok : Anuchit-Sap-A nant Co., Ltd.
Traval - - Guidebooks
17
Peoples of the Golden Triangle six tribes in Thailand. London ; Bangkok : Thames and Hudson
Ethnology - - Golden Triangle (Southeastern Asia)
18
Power Dressing : Lanna Shan Siam 19 th Century Court Dress Bangkok : The James H. W. Thompson Foundation
Textile fabrics - - Thailand, Northern
19
Silk Magazine กรุงเทพฯ : บริษัท โมเดิร์นบุ๊ค เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผ้าไทย
20
Silken threads lacquer thrones : Lan Na Court textiles Bangkok : River Books.
Textile fabrics - - Thailand, Northern
21
Some Splendid Crafts Bangkok :The Siam Society
Handicraft - - Thailand
22
Textiles and the Tai Experience in Southeast Asia Bangkok : Thailand
Textiles, Thailand and Laos - - Exhibitions
23
Textiles Glossaries -
Textiles industry
24
Textiles of the Lao Khrang peoples in Pichit and Uhthai Thani Provinces Introductory paper : "Clothing" Phitsanulok : Textile Museum Naresuan University
Clothing - - Asia
25
Thai Textiles Bangkok : Asia Books
Textile Fabrics - - Thailand
26
The Louvre European Paintings London : Scala Books -
Painting - - France - - Paris - - Catalogs
27
Through the thread of time : Southeast Asian Textiles Bangkok :James H. W. Thompson Foundation
Textile fabrics, Ancient - - Asia, Southeastern
28
Yao design of northern Thailand Bangkok : siam society
Textile fabrics, Yao (Southeast Asian people)
29
กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม - - การบริหาร
30
กระบวนการทอผ้ามัดหมี่สองทาง "อันปรม" ของชาวสุรินทร์ พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า
ผ้ามัดหมี่ - - สุรินทร์
31
กระบวนการทำฝ้ายบ้านคำพระ อำนาจเจริญ : วิวัฒนาการการทอผ้าขิด บ้านคำพระ
ฝ้าย - - การผลิต
32
กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ
ขบวนแห่ทางน้ำ
33
กว่าจะเป็นคนไทย กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - ล้านนา
34
การใช้และการรักษาผ้าไหมไทย -
ผ้าไหมไทย
35
การแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ชาวผู้ไทย - - เครื่องแต่งกาย - - กาฬสินธุ์, อำเภอกุฉินารายณ์
36
การแต่งกายชาวเขา พิพิธภัณฑ์ผ้า, รวบรวม
ชาวเขา - - เครื่องแต่งกาย
37
การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจบัน เล่ม 2 กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
เครื่องแต่งกาย
38
การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการและเอกลักษณ์ประจำชาติ เล่ม 1 กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
เครื่องแต่งกาย
39
การถ่ายทอดภูมิปัญญาสิ่งทอท้องถิ่นล้านนาสู่สากล เชียงใหม่ : ศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การทอผ้า - - ไทย (ภาคเหนือ)
40
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ.สกลนคร สกลนคร : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎสกลนคร
สกลนคร - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
41
การทอผ้า พิพิธภัณฑ์ผ้า
การทอผ้า - - เครื่องมือ
42
การทอผ้า : ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าตีนจก ผ้าลายขิด ผ้าปาเต๊ะ -
การทอผ้า
43
การทอผ้าไหมลายขิด : ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นอีสาน ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผ้าไหมลายขิด
44
การทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา กรุงเทพฯ : กองอุตสาหกรรมในครอบครัว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผักตบชวา
45
การทำผ้าบาติก กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
บาติก
46
การทำผ้าบาติกเพ้นท์ -
บาติก - - การออกแบบ
47
การทำสไลด์เทป เรื่องเทคนิคการผลิตผ้าไหมแพรวาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผ้าไหมแพรวา - - การผลิต
48
การทำสไลด์เทปเรื่องเทคนิคการผลิตผ้าลายขิด บ้านนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผ้าทอ - - อุดรธานี
49
การนับถือผีของชาวไทยดำบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ผี - - พิธีกรรม - - วิจัย
50
การผลิตผ้าไหมของชาวพื้นเมืองที่พูดภาษาเขมรในอีสานใต้ บุรีรัมย์ : โรงเรียนสตึก
ผ้าไหม - - บุรีรัมย์, อำเภอสตึก
51
การผลิตสีครามจากต้นคราม พิพิธภัณฑ์ผ้า, รวบรวม
พืชให้สีย้อม
52
การพัฒนากระบวนการทำสีครามธรรมชาติ : เอกสารประกอบอบรม พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
สีคราม
53
การพัฒนาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน : Arts and Crafts Development เชียงราย : ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงราย สหวิทยาลัยล้านนา
ศิลปะพื้นบ้าน - - ไทย - - การศึกษาและการสอน
54
การพัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทยในภาคอีสาน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2444-2455) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อุตสาหกรรม - - ไทย - - ประวัติ ผ้า - - ไทย - - ประวัติ
55
การพัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทยในภาคอีสาน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2444-2455) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมไหม - - ไทย - - ประวัติ
56
การพัฒนาอุตสาหกรรมไหมอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2444-2454 กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไหมไทย - - การตลาด
57
การพับและการจัดดอกบัว กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
การพับรูปแบบต่าง ๆ
58
การมัดย้อมผ้า กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
สีย้อมและการย้อมสี
59
การย้อมสีธรรมชาติ และการทอผ้ามัดหมี่เส้นยืน กรณีศึกาที่ ต.สบเตี้ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ กรุงเทพฯ : สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผ้า - - การย้อมสี
60
การย้อมสีธรรมชาติจากมะเกลือ : เทคนิคการย้อมฝ้ายสีดำให้มีคุณภาพคงทน เชียงราย : ศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สีย้อมจากพืช
61
การวิจัยเรื่องผ้า : กรณีผ้า เช่น ศพนางพระยา (ในสุสานสมัยฮั่น หมายเลข 1 หม่าหวังตุย หูหนาน) : การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง : ผ้าไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผ้าไทย - - วิจัย
62
การศึกษาการทอผ้าพื้นเมืองบ้านป่าแดง ตำบลหนองพะยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
การทอผ้า - - วิจัย
63
การศึกษาการทอผ้าลายมุกในอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร สกลนคร : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎสกลนคร
ผ้า - - สกลนคร, อำเภอโพนนาแก้ว
64
การศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น "การทอผ้าไหมแพรวา" ของชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พิษณุโลก : บัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
การทอผ้า - - หลักสูตร
65
การส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านไทย : เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในงานมหกรรมพื้นบ้านไทย 30 กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ศิลปะพื้นบ้าน
66
การสังเคราะห์ สถานภาพ และแนวทางการพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านอย่างครบวงจร (4 ภูมิภาค) ภาคเหนือ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) : ภาคกลาง : ภาคใต้ พ.ศ.2540- กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ - - ไทย
67
การสำรวจตลาดสิ่งทอของกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองในภาคนะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สตรีชนบท - - ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - วิจัย
68
การอนุรักษ์ศิลปะผ้าจกราชบุรีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ราชบุรี : ศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าจกราชบุรี
ผ้าจก - - ราชบุรี
69
การออกแบบลวดลาย : Ornament Design : โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ สงขลา : โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสงขลา
การออกแบบ
70
การออกแบบลายพิมพ์ผ้า กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
การพิมพ์ลายผ้า
71
ของเก่าเล่าเรื่อง : Old objects : voices from the past กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
72
ของดีเมืองสุรินทร์ -
ผ้า - - สุรินทร์
73
ขันดอกล้านนา เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย (ภาคเหนือ)
74
ข้าราชฯ สำนักไทย : ประมวลภาพเรื่องราวกองทัพไทย โครงการหนังสือชุดประวัติศาสตร์ "หมายเหตุ-สยามฯ" กรุงเทพฯ : สิบห้า มีน
กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย - - ภาพ
75
ขุนลูนางอั้ว : จากตัวอักษรสู่ละครเวที, หนังสือที่ระลึกละครฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วรรณกรรมไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
76
คติการปลูกเรือนผู้ไทย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
สถาปัตยกรรม - - กาฬสินธุ์ (อำเภอเขาวง) - - วิจัย
77
คนไทใต้คง ไทยใหญ่ในยูนนาน กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ไทใต้คง
78
ครัวหย้องของงาม แม่ญิงล้านนา เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครื่องแต่งกาย - - ไทย (ภาคเหนือ)
79
ความเชื่อและระบบสัญลักษณ์เกี่ยวกับผ้าไหมของชนชาวไทยกูย พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า
ผ้าไหม - - ไทยกูย
80
ความรู้ เรื่อง ผ้าและเส้นใย "ฉบับปรับปรุงใหม่" กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผ้า - - ไทย
81
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอล้านนา เชียงใหม่ : ศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การทอผ้า - - เชียงใหม่
82
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าลายขิด และลวดลายผ้าขิดบ้านคำพระแบบดั้งเดิม อำนาจเจริญ : วิวัฒนาการการทอผ้าขิด บ้านคำพระ
ผ้าลายขิด - - อำนาจเจริญ, อำเภอหัวตะพาน
83
ความรู้เรื่องผ้า พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์-วิชาการ
ผ้า - - การผลิต
84
ความหลากหลายของผ้าในสังคมสยาม กรุงเทพฯ : ฝ่ายอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุ กรมศิลปากร
ผ้าไทย
85
คู่มือ ประวัติเครื่องแต่งกาย (ฉบับปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติม) พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : บริษัท รวมสาส์น (1977) จำกัด
เครื่องแต่งกายไทย - - ประวัติ - - คู่มือ
86
คู่มือการฝึกอบรมการวิจัยโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯลฯ "สีย้อมธรรมชาติ" เชียงราย : กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันราชภัฎเชียงราย
สีย้อมจากพืช
87
คู่มือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพฯ : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์
88
คู่มือย้อมสีธรรมชาติฉบับชาวบ้าน สีเขียว สีน้ำตาล และสีดำ เล่ม 1 เชียงใหม่ : โครงการวิจัย "การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมครอบครัว" และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สีย้อมจากพืช
89
เครื่องเคลือบดินเผา : เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องเคลือบดินเผา
90
เครื่องจักสานในประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
เครื่องจักสาน
91
เครื่องใช้จากมะพร้าว กรุงเทพฯ : โอ. เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
การประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ
92
เครื่องแต่งกายสำหรับงาน และพระราชพิธีหรือรัฐพิธี และการแต่งกาย สมัยรัชกาลที่ 9 พิพิธภัณฑ์ผ้า, รวบรวม
เครื่องแต่งกาย - - ไทย
93
เครื่องปั้นดินเผาไทย เอกสารวิชาการชุดเครื่องปั้นดินเผา ลำดับที่ 1 เชียงใหม่ : โครงการศึกษาเครื่องปั้นดินเผา ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยชียงใหม่
เครื่องปั้นดินเผา - - ไทย (ภาคเหนือ)
94
เครื่องมือปั่นด้ายและทอผ้าพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยในเขตภาคกลาง -
ผ้าทอ - - ชนกลุ่มน้อย
95
เครื่องมือปั่นด้ายและทอผ้าพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยในเขตภาคกลาง ราชบุรี : ศูนย์การศึกษานอก ราชบุรี : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง ราชบุรี
ผ้าทอ - - ชนกลุ่มน้อย (ภาคกลาง)
96
เครื่องไม้ไผ่-หวาย กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
เครื่องจักสาน
97
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย กรุงเทพฯ : อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - - ไทย
98
โครงการผ้าร้านจิตรลดา พิพิธภัณฑ์ผ้า
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ
99
โครงการฟื้นฟูผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้ วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
100
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยาและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทย-พม่า" เล่ม 1 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2542 ... กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
สุพรรณกัลยา, สมเด็จพระ
101
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยาและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทย-พม่า" เล่ม 2 กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
สุพรรณกัลยา, สมเด็จพระ
102
งานทอ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
การทอผ้า
103
งานใบตอง พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
ใบตอง - - การประดิษฐ์และตกแต่ง
104
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ, 2443-2538
105
เงินตราล้านนาและผ้าไท กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผ้า - - ไทย (ภาคเหนือ)
106
จกเมืองลองของดีเมืองแป้ สรุปรายงานการอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพทอผ้าไทยจังหวัดแพร่ กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพทอผ้าไทยจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การทอผ้า - - แพร่, อำเภอลอง
107
จกลับแล -
การทอผ้า - - อุตรดิตถ์
108
จดหมายเหตุ เรื่อง ชาวเมืองเจนละ ของสมณทูต จิ๋วตักก่วง สุรินทร์ : อาศรมภูมิปัญญา สถาบันราชภัฎสุรินทร์
กัมพูชา - - ประวัติศาสตร์
109
จากฝ้ายกลายเป็นเส้น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าฝ้าย - - อำนาจเจริญ
110
จิม ทอมป์สัน ผู้บุกเบิกไหมไทยในตลาดโลก -
อุตสาหกรรม - - ผ้าไหมไทย
111
ชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวง เชียงใหม่ : กองพัฒนาที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชาวเขา
112
ชาวน่าน คนหมู่มาก และคนกลุ่มน้อย ในเมืองน่าน (เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ .) กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
ชนกลุ่มน้อย - - น่าน
113
ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติ กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
วัฒนธรรมไทย
114
ชุด หัตถกรรมพื้นบ้าน พจนานุกรมหัตถกรรมพื้นบ้านภาคอีสาน กรุงเทพฯ : บริษัท ศูนย์เสริมปัญญาไทย จำกัด
หัตถกรรม - - ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
115
ชุดไทยพระราชนิยม กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา
เครื่องแต่งกาย - - ไทย
116
ชุดวิชา ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
การออกแบบ
117
เฌอซเราะซแร (ไม้ท้องถิ่น) ; โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สุรินทร์ : สถาบันราชภัฎสุรินทร์
พฤษศาสตร์
118
ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชนกลุ่มน้อย - - ไทย - - บัญชีรายชื่อ
119
ด้วยพระบารมีพืชพันธุ์ดีเพื่อเกษตรกรไทย กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร
หม่อน
120
ดอกไม้ในวรรณคดี http://www.ku.ac.th/Agrinfo/th_flower
ดอกไม้ในวรรณคดี
121
ตัวอย่างผ้าไทย : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 15 http://kanchanapisek.or.th/
ผ้าไทย
122
ตามรอยสวัสดิกะ : สาวกำเนิดไท - ลาว : เอกสารวิจัยประกอบนิทรรศการ ผ้าปักของกลุ่มชน ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตะวันออก
ลายผ้า
123
ตำนานผลิตภัณฑ์ OTOP Story of Product : บันทึกภูมิปัญญาไทย กรุงเทพฯ : ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 12 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
124
ตำนานวังสระปทุม กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีอุเทนถวาย วิทยาเขตอุเทนถวาย
พระราชวัง - - ประวัติ
125
ตำราพระยาศรีว่าด้วย...โรคฝี สุรินทร์ : อาศรมภูมิปัญญา สถาบันราชภัฎสุรินทร์
ยาสมุนไพร - - เอกสารโบราณ
126
ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 พืชที่ให้สีย้อมและแทนนิน กรุงเทพฯ : โครงการทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)
สีย้อมจากพืช
127
ทวารวดี http://www.geocities.com/dvaravati_th/
แหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ - - ไทย
128
ทอผ้าพื้นเมืองอีสาน กรุงเทพฯ : บริษัท ที พี พริ้นท์ จำกัด
การทอผ้า - - ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
129
ทอรักถักสายใย ผ่านลายผ้านาหมื่นศรี : โครงการวิจัยแนวทางการอนุรัก์และฟื้นฟูภูมิปัญญาลายผ้านาหมื่นศรี เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
130
ทะเบียนกลุ่มทอผ้าอาชีพ จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก : สำนักงานพัฒนาชุมชน
ผ้าทอ - - ทำเนียบนาม
131
ทำเนียบสิ่งประดิษฐ์ 2545 : โครงการ "การเพิ่มผลผลิตด้วยภูมิปัญญานักประดิษฐ์ไทย" กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สิ่งประดิษฐ์ - - ทำเนียบนาม
132
เทคนิค การสร้างสรรค์ ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา (แนวทางสู่อาชีพอิสระ) กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
เครื่องปั้นดินเผา
133
เทคนิคการผลิตหมอนขิดแบบครบวงจรของหมู่บ้านศรีฐาน อ.ป่าคิ้ว จ.ยโสธร ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิลปกรรมไทย - - ยโสธร, อำเภอป่าคิ้ว
134
เทคนิคในการแกะสลักไม้ กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์
การแกะสลักไม้
135
เที่ยวทั่วไทยไปกับ "นายรอบรู้" กรุงเทพฯ : สารคดี
สุโขทัย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
136
ไท : TAI เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัฒนธรรมไท
137
ไทครั่ง พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า
ไทครั่ง
138
ไทย - พม่า - ลาว - จีน : สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรม กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา กระทรวงมหาดไทย
นโยบายเศรษฐกิจ - - เอเชีย
139
ไทยดำรำพัน (ผ้าผู้ไทยในอีสาน : ศึกษากรณี จังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และมกดาหาร) กรุงเทพฯ : บรรณกิจ
ไทย - - ประวัติศาสตร์
140
ไทลื้อ : Tailue กรุงเทพฯ : บริษัท มติชน (มหาชน) จำกัด
ไทลื้อ - - ความเป็นอยู่และประเพณี
141
โธตี สาหรี และผ้าปูม กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ผ้า - - อินเดีย
142
นัดพบสนทนากับธรรมชาติ ; ถ่ายภาพโดย ไดซาขุ อิเคดะ กรุงเทพฯ : องค์กรโซคาสากล สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
ศาสนากับสิ่งแวดล้อม - - ภาพ ศาสนากับสิ่งแวดล้อม
143
น่าน พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
น่าน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
144
น่าน http://www.ecotourweb.com/Thaiversion/nan
น่าน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
145
นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2545 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร - - คณะมัณฑนศิลป์ - - อาจารย์ - - นิทรรศการ
146
นี้คือ..ผ้าทอพื้นบ้าน : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การกำหนดมาตรฐานผ้าทอพื้นบ้านเพื่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การทอผ้า
147
บทละครการแสดงประกอบแสง เสียง เรื่อง "ตำนายพระมอเฒ่า" สุรินทร์ : สถาบันราชภัฎสุรินทร์
ช้าง - - สุรินทร์
148
บันทึกอีสานผ่านเลนส์ พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
149
บาติกเพนท์ สงขลา : โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
บาติก - - การออกแบบ
150
แบบแผนบ้านเรือนในสยาม เรือนไทย เรือนปั้นหยา เรือนมะนิลา เรือนขนมปังขิง พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บริษัท เคล็ดไทย จำกัด
เรือนไทย
151
ปทานุกรมผ้าไทย พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ผ้า - - พจนานุกรม
152
ปมปริศนาราชาไหมไทย จิม ทอมป์สัน กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จิม ทอมป์สัน - - ประวัติ
153
ประเพณีการแต่งงานของชาวไทยญ้อ : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านแซงบาดาล ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทยญ้อ (อำเภอสมเด็จ)- - วิจัย
154
ผลการดำเนินงาน กิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองเตย หมู่ที่ 6 บ้านคลองเตย ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก: คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองเตย
การปลูกพืช
155
ผ้ากับพิธีกรรมทางศาสนา -
ผ้า - - พิธีกรรม
156
ผ้ากับวิถีชีวิต พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า
ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี
157
ผ้าจกไท - ยวน ราชบุรี กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์
ผ้าจกไท-ยวน - - ราชบุรี
158
ผ้าจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย = Archaeological textiles in Thailand กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร
ผ้าและเส้นใยก่อนประวัติศาสตร์
159
ผ้าชาวเขา ผ้าชาวเขา กรุงเทพฯ : กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ผ้า
160
ผ้าชาวโส้ : ศึกษากรณีชาวโส้ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และอ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร อธิการบดี
โส้ - - ความเป็นอยู่และประเพณี
161
ผ้าชาวโส้ : อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า
การทอผ้า
162
ผ้าตระกูล ไต : Tai Textiles เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
อุตสาหกรรมสิ่งทอ - - ไทย
163
ผ้าตีนจก ตำบลน้ำอ่าง อุตรดิตถ์ : โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ผ้าตีนจก - - เครื่องแต่งกาย
164
ผ้าตีนจกของหาดเสี้ยว กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผ้าตีนจก - - สุโขทัย, อำเภอหาดเสี้ยว
165
ผ้าตีนจกบ้านคุ้มและบ้านนาทะเล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผ้าจก - - อุตรดิตถ์, อำเภอลับแล
166
ผ้าทอกับวิถีชีวิตชาวไทย พิษณุโลก : พิพิธภัณธ์ผ้า, รวบรวม
ผ้าทอ - - ไทย
167
ผ้าทอตีนจกเมืองลอง จังหวัดแพร่ แพร่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผ้าทอตีนจก - - แพร่
168
ผ้าทอไทลื้อ : เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์ จำกัด
การทอผ้า - - น่าน, อำเภอปัว
169
ผ้าทอไทลื้อ เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
การทอผ้า - - น่าน, อำเภอปัว
170
ผ้าทอพื้นเมือง - การสำรวจผู้ผลิตทั่วประเทศ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ผ้า - - การผลิต
171
ผ้าทอพื้นเมือง : การสำรวจผู้ผลิตทั่วประเทศ กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผ้า - - การผลิต
172
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคกลาง : โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผ้าพื้นเมือง - - ไทย
173
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน : โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผ้าพื้นเมือง - - ไทย
174
ผ้าทอมือในวิถีชีวิตของชาวผู้ไท : กรณีศึกษาในเขต อ.ชานุมาน และ อ.เสรางคนิคม จ.อุบลราชธานี มหาสารคาม : สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
ชาวผู้ไท - - อุบลราชธานี
175
ผ้าทอลายขิด กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผ้า - - ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
176
ผ้าทอลายโบราณ : ภูมิปัญญาพื้นบ้านอุทัยธานี กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา
ผ้าโบราณ - - อุทัยธานี
177
ผ้าไทดำกับการอพยพ เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ไทดำ
178
ผ้าไทดำกับการอพยพ : กรณีตัวอย่างความสัมพัน์ระหว่างการย้ายถิ่นกับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ไทดำ - - ความเป็นอยู่และประเพณี - - วิจัย
179
ผ้าไทย กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา
ผ้า - - ไทย
180
ผ้าไทย กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผ้าไทย
181
ผ้าไทย : สายใยแห่งภูมิปัญญา...สู่คุณค่าเศรษฐกิจไทย กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และ องค์การค้าคุรุสภา
ผ้า - - ไทย
182
ผ้าไทยลายอีสาน กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
ผ้าไทย - - ลายผ้า, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
183
ผ้านุ่ง : ข้อสังเกตเกี่ยวกับผ้าทอมือในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ้าทอ - - ไทย
184
ผ้าในวรรณคดี : ภาพสะท้อนบทบาทของผ้าต่างประเทศในราชสำนักไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ้า
185
ผ้าบ้านเชียง นิตยสารศิลปากร
ผ้า - - ไทย - - ประวัติ
186
ผ้าโบราณ -
ผ้าโบราณ
187
ผ้าโบราณแห่งนครเชียงใหม่ : Chiang Mai's Textile Heritage เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผ้าโบราณ - - เชียงใหม่
188
ผ้าผู้ไทยในอีสาน : ศึกษากรณี จังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ผ้าผู้ไทย
189
ผ้าฝ้าย : ผ้าทอเพื่อชีวิต พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า, รวบรวม
สิ่งทอ - - ไทย
190
ผ้าฝ้าย : ผ้าทอเพื่อชีวิต ผ้าฝ้าย : ผ้าทอเพื่อชีวิต พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า
ผ้าฝ้าย
191
ผ้าฝ้ายทอมือคือสายเลือดและชีวิต : ป้าแสงดา บันสิทธิ์ ศิลปินแห่งชาติบ้านไร่ไผ่งาม กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผ้าทอ - - บ้านไร่ไผ่งาม
192
ผ้าฝ้ายลายขิด อำนาจเจริญ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าฝ้าย - - อำนาจเจริญ, อำเภอหัวตะพาน
193
ผ้าพระเวสส์ : เครื่องใช้ในพิธีกรรม พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า
ผ้าพระเวสส์
194
ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
ผ้าโบราณ
195
ผ้าพื้นเมืองอีสาน กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
การทอผ้า - - ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
196
ผ้ายกนคร www.kosin.com/bunying/pha
ผ้ายกนคร
197
ผ้าล้านนา ยวน ลื้อ ลาว (Lan Na Textiles YUAN LUE LAO ) เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผ้า - - ไทย (ภาคเหนือ)
198
ผ้าลาว : การอพยพเคลื่อนย้ายของวัฒนธรรมผ้า จากลุ่มแม่น้ำโขงสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ : โครงการ ผ้า : มรดกร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2536
ผ้า - - ลาว
199
ผ้าและสิ่งถักทอไท เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ - - ไทย
200
ผ้าไหมในวิถีชีวิตไทยกูยและไทยเขมร สุรินทร์ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ สถาบันราชภัฎสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ผ้าไหมไทย
201
ผ้าไหมอุบล : คติความเชื่อเกี่ยวกับการทอและการใช้ผ้าไหม มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ผ้าไหม - - อุบล
202
ผ้าอีสานจากมิติทางมานุษยวิทยา : เอกสารประกอบนิทรรศการ ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การทอผ้า - - ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
203
ผ้าเอเชีย : มรดกร่วมทางวัฒนธรรม (Textiles of Asia : Common Heritage) กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผ้า - - เอเชีย
204
ผ้าเอเชีย : มรดกร่วมทางวัฒนธรรม = Textiles of Asia : A Common Heritage กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผ้าโบราณ - - เอเชีย
205
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร - - การพัฒนาบุคลากร
206
แผนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2545 จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก : คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
207
ฝ้ายแก้ว ไหมคำ โกมล พานิชพันธ์ เชียงราย : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย
ผ้าโบราณ - - การอนุรักษ์และบำรุงรักษา
208
ฝ้ายไหมไทยล้านนา : หนังสือที่ระลึกในการจัดงานฝ้ายไหมไทยล้านนา 1-3 พฤศจิกายน 2535 เชียงใหม่ : รุ่งเรืองการพิมพ์
เครื่องแต่งกาย - - ไทย (ภาคเหนือ)
209
พระจอมเกล้าฯ กรุงสยาม ; พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์กรุงสยาม รัชกาลที่เปิดประตูสยามฯ สู่อารยะประเทศ = KING RAMA IV กรุงเทพฯ : สิบห้า มีน
จอมเหล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411
210
พระบรมสารีริกธาตุ กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
พระบรมสารีริกธาตุ
211
พระมหาชนก บับการ์ตูน กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติงแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
นิทานคติธรรม
212
พระแม่เจ้าแห่งชาวไทย ; Silk ฉบับเทิดพระเกียรติ กรุงเทพฯ : บริษัท โมเดิร์นบุ๊ค เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ
213
พระราชพงศาวดารเขมร (ฉบับคัดลอกจากคัมภีร์ใบลาน) ภาค 1 สุรินทร์ : อาศรมภูมิปัญญา สถาบันราชภัฎสุรินทร์
กัมพูชา - - ประวัติศาสตร์
214
พระสุพรรณกัลยา กรุงเทพฯ : แอ็ดวานซ พับลิชชิ่ง จำกัด
สุพรรณกัลยา, สมเด็จพระ
215
พระสุพรรณกัลยา กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาประวัติศาสตร์สยาม บันทึกสยาม
สุพรรณกัลยา, สมเด็จพระ
216
พระสุพรรณกัลยาณี พระพี่นางสมเด็จพระนเรศวรมหาราช -
สุพรรณกัลยา, สมเด็จพระ
217
พิธีกรรมการเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวผู้ไทยตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร กรุงเทพณฯ : บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ผู้ไท - - วิจัย
218
พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมพื้นบ้าน : Musseum of Folk - Culture กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
219
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย : เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - - ไทย
220
เพชรน้ำเอกของวงการทอผ้าแห่งล้านนาไทย ; แสงดา บันสิทธิ์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิแสงดา บันสิทธิ์ และ นางเสาวนีย์ บันสิทธิ์
ไทย (ภาคเหนือ) - - ชีวประวัติ
221
แฟชั่นโจงกระเบน พิพิธภัณฑ์ผ้า, รวบรวม
ผ้าโจงกระเบน
222
ภูมิปัญญาชาวบ้าน : ท้องถิ่นสุโขทัย สุโขทัย : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน - - สุโขทัย
223
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลโคกหม้อ กรุงเทพฯ : ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 12 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
การทอผ้า - - อุทัยธานี (อำเภอทัพทัน)
224
ภูมิปัญญาทัองถิ่น บ้านผาทั่ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี นครสวรรค์ : วิสุทธิ์การพิมพ์
การทอผ้า - - อุทัยธานี (อำเภอบ้านไร่)
225
ภูมิปัญญาไทย : วิถีไทย กรุงเทพฯ : บริษัทไทยประกันชีวิต
วัฒนธรรมไทย
226
มณีในกองขยะ พิมพ์ครั้งที่2. สุรินทร์ : อาศรมภูมิปัญญา สถาบันราชภัฎสุรินทร์
ความเชื่อ - - แง่ศาสนา
227
มรดก สุโขทัย - แพร่ - อุตรดิตถ์ พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
สุโขทัย - - โบราณสถาน
228
มรดกพื้นบ้าน ด้วยฝีมือและภูมิปัญญาชาวบ้าน กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
ศิลปหัตถกรรม - - ไทย
229
มรดกพื้นบ้าน ด้วยฝีมือและภูมิปัญญาชาวบ้าน กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งส์เฮ้า
ศิลปหัตถกรรม - - ไทย
230
มรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ : Cultural Heritage of Tai Lue Textiles เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผ้าทอ - - ไทลื้อ
231
มรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด
วัฒนธรรมไทย
232
เมืองร้อยเอ็ด กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
233
เมืองร้อยเอ็ด กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
234
แม่ญิงต้องต่ำหูก : พัฒนาการของกระบวนการทอผ้าและการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในหมู่บ้านอีสานปัจจุบัน นครราชสีมา : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การทอผ้า - - ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
235
ไม้ไผ่กับงานหัตถกรรม กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เครื่องจักสาน
236
ยุคต่าง ๆ ของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ http://www.yupparaj.ac.th/web2001
แม่แจ่ม - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
237
รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2545 เอกสารหมายเลข 4 (ฉบับพิเศษ) อธิการบดี
บุคคลดีเด่น - - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
238
รายงานการวิจัย เรื่อง การทอผ้าพื้นเมืองของสตรีชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การศึกษาในมิติทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ขอนแก่น : องค์การบริหารวิเทศกิจแห่งประเทศแคนาดา (CIDA) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การทอผ้า - - แง่เศรษฐกิจ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
239
รายงานการวิจัยวงจรศัพท์ในวัฒนธรรมการทอผ้าของชนกลุ่มไทยพวน พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การทอผ้า - - ไทยพวน - - วิจัย
240
รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยผ้าทอพื้นบ้านทุกภูมิภาค โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐาน... กรุงเทพฯ : Infinite Digital Design
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
241
เรือนเครื่องผูก กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา
กระท่อม - - การออกแบบและการก่อสร้าง
242
ลวดลายของผ้าไท : มรดกร่วมอันเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าไท พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า
ผ้าโบราณ - - ไทย
243
ลวดลายและสีสันบนผ้าทอพื้นเมือง กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผ้าพื้นเมือง - - ไทย
244
ลวดลายและสีสันสดใส อันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าซิ่นไทครั่ง วารสาร silk
ผ้าซิ่น - - ไทครั่ง
245
ลวดลายและสีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าซิ่นไทครั่ง พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า
ลายผ้า
246
ละครการกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เรื่อง "นางเสือง" กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ละครดึกดำบรรพ์
247
ละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง "พระสุพรรณฯ" -
สุพรรณกัลยา, สมเด็จพระ
248
ลักษณะคำซ้ำในภาษากะเลิง บ้านกุรุคุ นครพนม สกลนคร : สถาบันราชภักสกลนคร
ภาษาไทย - - ภาษาถิ่น - - ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
249
ลักษณะทางชาติพันธุ์ชาวกะเลิงบ้านบัว อ.กุดบาก จ.สกลนคร (เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ชนกลุ่มชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร) สกลนคร : สถาบันราชภัฎสกลนคร
ชนกลุ่มน้อย - - ไทย (อำเภอกุดบาก)
250
ลัวะเมืองน่าน กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ
ลัวะ - - ความเป็นอยู่และประเพณี
251
ลายแต้มคนล้านนา เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนเพื่อสังคมโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
จิตรกรรมฝาผนัง - - ไทย, ภาคเหนือ
252
วงจรศัพท์ในวัฒนธรรมการทอผ้าของไทยพวน พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า, รวบรวม
ผ้าทอ - - ไทยพวน
253
วังเจ้า วังเดิม : คุณค่าอดีตกาล สืบสานความงามให้ชีวิต พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น จำกัด
พระราชวัง
254
วังเจ้า วังเดิม 2 กรุงเทพฯ : บริษัทสามัคคีสาร (ดอกหญ้า) จำกัด (มหาชน)
พระราชวัง
255
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครสวรรค์ กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร
นครสวรรค์ - - ประวัติศาตร์
256
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพิจิตร กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร
พิจิตร - - ประวัติศาสตร์
257
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดแพร่ กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร
แพร่ - - ปรวัติศาสตร์
258
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดอุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร
อุตรดิตถ์ - - ประวัติศาสตร์
259
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครสวรรค์ : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร
นครสวรรค์ - - ประวัติศาตร์
260
วัฒนธรรมการใช้ผ้า ในวิถีชีวิตแบบไทย เชียงใหม่ : พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน
ผ้า - - เครื่องแต่งกาย
261
วัฒนธรรมชาวไทยย้อในภาคนะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษากรณีบ้านโพนสิม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
วัฒนธรรมไทย - - ไทยย้อ ( อำเภอยางตลาด ) - - วิจัย
262
วัฒนธรรมโบราณลาว เล่ม 1 สุรินทร์ : อาศรมภูมิปัญญา สถาบันราชภัฎสุรินทร์
วัฒนธรรมลาว
263
วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ กรุงเทพฯ : โครงการไทยศึกษา โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คติชาวบ้าน - - ไทย
264
วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาชนบท มูลนิธิหมู่บ้าน
หมู่บ้าน - - ไทย
265
วันเวลาของผ้าไทย กรุงเทพฯ : ที เจ เจ
ผ้า - - ไทย
266
วารสาร แฟชั่นรีวิว ผ้าไทย ฉบับที่ 3 กรุงเทพฯ : ศรีสยามการพิมพ์ จำกัด
ผ้าไทย
267
วารสารแฟชั่นผ้าไทย 16 ( SILK MAGAZINE) กรุงเทพฯ : ซิลค์คลับ
ผ้าไทย
268
วารสารแฟชั่นรีวิว ผ้าไทย ฉบับที่ 2 กรุงเทพฯ : ศรีสยามการพิมพ์ จำกัด
ผ้าไทย
269
วารสารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มณี พะยอมยงค์ เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ร่มพยอม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
270
วิเคราะห์ความเชื่อเรื่องตุงในจังหวัดเชียงราย พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธง - - ไทย (ภาคเหนือ)
271
วิชาชีพเพื่อประชาชน กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูพระนคร
หุ่นหัวสัตว์
272
ศิลปบนผ้าไหมมัดหมี่ : The Art of Silk กรุงเทพฯ : มูลนิธิช่างหัตถศิลป์ไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผ้ามัดหมี่ - - การผลิต
273
ศิลปหัตถกรรม พิษณุโลก : ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก สหวิทยาลัยพุทธชินราช
ศิลปหัตถกรรม - - การศึกษาและการสอน
274
ศิลปะการทอผ้าไทย : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 21 http://kanchanapisek.or.th
การทอผ้า
275
ศิลปะการทอผ้าไทย : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 21 http://kanchanapisek.or.th
ผ้า - - การออกแบบ
276
ศิลปะการเย็บปักและสิ่งทอ : The Thai Heritage of Weaving and Embroidery กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมประสงค์ ศูนย์ฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในเครัวเรือน
สิ่งทอ
277
ศิลปะบนใบเสมา : The Buddhist boundary markers of Thailand) กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ
ศิลปกรรมพุทธศาสนา
278
ศิลปาชีพ (ภาคเหนือ) กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์
หัตถกรรม - - ไทย (ภาคเหนือ)
279
ศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก : สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
การทอผ้า - - พิษณุโลก, อำเภอนครไทย
280
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) http://www.sac.or.th/umn/service/Thai/
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) - - รายงานประจำปี
281
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กับการส่งเสริมสนับสนุน "คุณค่าปัญญาไทย" พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า
ภูมิปัญญาไทย
282
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกับการทำนุทำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ศึกษาเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า 2475 - , - - ผลงาน
283
สมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชา กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
ไทย - - พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านพิพิธภัณฑสถาน
284
สมุดภาพสตรีไทยกับอาชีพ กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี
การทอผ้า
285
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 7 เรื่อง "ครั่ง" พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั่ง
286
สิ่งทอในพระพุทธศาสนาของกลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่ง : Textile in Buddhism of Lao Khrang Culture กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
สิ่งทอ - - แง่ศาสนา - - ลาวครั่ง
287
สืบสานล้านนา เชียงใหม่ : โครงการหลักนิเวศน์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย (ภาคเหนือ) - - ความเป็นอยู่และประเพณี
288
สืบสานเส้นสีจากผืนป่าเสกสรรคุณค่าผ้าทอด้วย "มือคน" : กระบวนการพลิกฟื้นภูมิปัญญาผ้าทอบ้านโป่งคำ กรุงเทพฯ : สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การทอผ้า - - น่าน, อำเภอสันติสุข
289
สื่อสัญลักษณ์ผ้าลาวเวียงจันทร์ : Symbolism of La. Textiles กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผ้า - - ลาว
290
สุดยอดแห่งภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ผ้าและสุราแช่ไทย : หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ; ผลิตภัณฑ์ชนะเลิศ 2545 กรุงเทพฯ : หจก.บางกอกบล็อก
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
291
เสื้อชุดไทย กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องแต่งกาย - - สมัยรัตนโกสินทร์, 2325-
292
แสงดา บันสิทธิ์ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การทอผ้า) พุทธศักราช 2529 กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และ นางเสาวนีย์ บันสิทธิ์
บุคคลดีเด่น - - ชีวประวัติ
293
หนังใหญ่ชุดพระนครไหว กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ
หนังใหญ่
294
หม่อน http://medplant.mahidol.ac.th/micro/mulberry.htm
หม่อน
295
หมู่บ้านอุตสาหกรรมดีเด่น 2542 อธิการบดี
ศิลปหัตถกรรม - - ทำเนียบนาม
296
หลักองค์ประกอบแห่งศิลปะ เล่ม 1 กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ
ศิลปะ - - การศึกษาและการสอน
297
หัตถกรรมพื้นบ้าน : สร้างงาน สร้างรายได้ กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนไทย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน
หัตถกรรม - - ไทย
298
แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม กรุงเทพฯ : กองอุตสาหกรรมในครอบครัว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัตถกรรม - - ไทย - - บัญชีรายชื่อ
299
องค์เอกอัครอุปถัมภ์ มรดกช่างศิลป์ไทย กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
ศิลปกรรมไทย
300
อนุทินของการเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร - - ประวัติ
301
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง สำนักนายกรัฐมนตรี
ชาติชาย ชุณหะวัณ, 2465-2541
302
อันเนื่องมาจากลวดลายและสีสันบนผืนผ้าไทยพื้นเมืองในภาคกลาง ราชบุรี : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง
ลายผ้า - - การออกแบบ
303
อาณาจักรล้านนา -
ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - ล้านนา
304
อินทปัตถา - กูญลวงศ์ (การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น) สุรินทร์ : อาศรมภูมิปัญญ สถาบันราชภัฎสุรินทร์
วรรณกรรมท้องถิ่น
305
เอกสารประกอบการสัมมนา พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษใหม่ กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
พิพิธภัณฑ์ - - ไทย
306
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง สินค้าหัตถกรรมผ้าทอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี : โครงการพัฒนาตลาดเพื่อสนับสนุนการกระจายการผลิตในระดับจังหวัด ปี 2543. สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุทัยธานี
ผ้าทอลายโบราณ - - ภูมิปัญญาพื้นบ้านอุทัยธานี
307
เอกสารวิชาการ ฝ้าย กรุงเทพฯ : สาขาฝ้าย สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
ฝ้าย - - แง่เศรษฐกิจ
308
เอกสารวิชาการ เรื่อง ฝ้าย กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฝ้าย - - การผลิต